27.4.08

INFORMAČNÍ PODPORA FIREMNÍCH PROCESŮ

Na konferenci INFORUM 2006 byl přednesen příspěvek pracovníků katedry informačních technologií, ČZU v Praze, Doc. PhDr. Ivany Švarcové CSc. a Ing.Tomáše Raina Ph.D. s názvem "INFORMAČNÍ PODPORA FIREMNÍCH PROCESŮ – OČEKÁVÁNÍ A REALITA".
Příspěvek popisuje vztah informačních systémů a firemních procesů v kontextu očekávání a jejich naplnění. Podle tvrzení autorů vychází text článku z jejich osobních zkušeností a prostudované literatury.
V anotaci k článku se praví:
"Článek pojednává o faktorech poptávky po novém informačním systému / po inovaci stávajícího informačního systému. Autoři popisují očekávání manažerů a míru jejich naplnění. Článek vysvětluje důvody nenaplnění očekávání manažerů. Text také obsahuje popis vztahu mezi procesní analýzou a informační podporou firemních procesů."
Jádrem článku je část nazvaná: INFORMAČNÍ PODPORA FIREMNÍCH PROCESŮ.
Autoři nahlížejí na proces analýzy a rekonfigurace firemních procesů a na pořízení nového informačního systému jako na komplexní projekt. Pozoruhodný je pokus o popis ( realizovaný tabulkovou formou ) komplexního projektu. Tabulka je členěna podle fází projektu. Obsahuje popis fáze projektu, postup realizace a výstupy. Uvedeny jsou následující fáze projektu:
1. Analýza a sestavení modelu podnikových procesů
2. Komparace modelů vytvořeného v 1. fázi projektu s typickými modely pro dané odvětví.
3. Sestavení kompetenční matice (definování kompetencí) a definování odpovědnosti.
4. Aktivace procesů v procesní mapě.
Autoři zdůrazňují význam (softwarového) modelu, „který definuje aktivity, procesy, dokumenty, uživatelské role použité v procesní mapě a datové struktury databáze a funkcionalitu informačního systému.“ A to proto, že díky přiřazení jednotlivých prvků softwarového modelu k přesným funkcím transakčního systému je umožněn přechod od mapování a analyzování procesního modelu k jeho aktivaci.
Provedený rozbor problematiky informační podpory firemních procesů vede autory k následujícímu závěru:
"Pořízení nového informačního systému / inovaci stávajícího informačního systému není správné chápat jako izolovaný projekt. Naopak, snaha po změně informační podpory musí vycházet z objektivní analýzy kombinující rozbor efektivnosti firemních procesů a rozbor jejich informační podpory."
PDF soubor s úplným textem článku najdete na TÉTO adrese.