8.4.08

Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru


O procesním řízení a zejména o projektovém řízení, se můžeme poučit z řady zdrojů. Bohužel jde většinou buď pouze o projektové nebo pouze o procesní řízení. Současný management firem a institucí při inovaci řídících systémů však nejvíce postrádá know-how pokrývající projektový přístup k přechodu od funkčního k procesní muřízení. Proto považuji za velmi potěšující, že v posledních týdnech CPress přináší na trh původní práci českých autorů nazvanou: "Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru". Vzhledem k právě řečenému uvádím dále:
- ukázku osnovy 3. kapitoly a
- výňatek z anotace knihy na webu CPressu.
PDF soubor s detailním obsahem knihy a s úvodem, si můžeme stáhnout z portálu CPressu -
www.cpress.cz.
Ukázka osnovy 3. kapitoly
JAK POSTUPOVAT PŘI ZAVÁDĚNÍ PROCESNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE
- Strategické plánování zavádění procesního řízení
- Příprava projektu zavádění procesního řízení
- Zpracování logického rámce projektu
- Co ovlivňuje úspěch projektu – Kritické faktory úspěchu projektu
- Popis současného stavu procesů
- Charakteristika a východiska modelování
- Postup procesního modelování
- Identifi kace oblastí a skupin procesů – hlavní, řídící, podpůrné
- Identifi kace jednotlivých procesů a zjištění informací o procesech
- Rozdělení procesu do subprocesů
- Detailní popis každého procesu
- Kontrola konzistence
- Procesní analýzy
- Benchmarking
- Návrh cílového stavu procesů a organizačních změn
- Příprava a zavedení cílového stavu procesů a organizačních změn
- Průběh změny – Demingův cyklus – PDCA cyklus
- Základní fáze reengineeringového projektu
- Zkušenosti z projektů zavádění procesního řízení
- Projekt Audit na vybraných ministerstvech Slovenské republiky
- Projekt optimalizace organizační struktury Magistrátu města Ostravy
- Metodický přístup k procesnímu auditu v rámci reformy a modernizace ústřední státní správy České republiky
Co se v knize dozvíte (podle anotace knihy na webu vydavatele - CPressu):
- proč bychom měli řídit procesně a ne funkčně, jaké výhody nám to přinese,
- jak zavést procesní řízení do organizace veřejné správy,
- v čem spočívá podstata procesního modelování,
- které jednotlivé fáze modelování rozeznáváme a kdy kterou realizovat, abychom získali objektivní výsledky a mohli se správně rozhodovat,
- jak měřit procesy výkonnosti organizací s využitím modelu CAF a EFQM,
- co rozumíme analýzou a co optimalizací procesu,
- jaké metody můžeme uplatnit při provádění procesní analýzy,
- jak výsledky analýzy aplikovat v praxi, abychom procesy vylepšili a zrychlili.
Na konci publikace jsou zařazeny příklady a případové studie vztahující se k oblasti procesního řízení, které doplňují výklad.
Původní recenzi knihy najdete během několika dnů v rubrice RECENZE na mém portálu.