12.4.08

"Round-trip BPM"

Na portále Business Worldu najdeme článek autorů Jiřího Bíby a Jakuba Dadáka s názvem "Životní cyklus úspěšného nasazení BPM", který doporučuji vaší pozornosti. Publikován byl 23.04.2007, takže by měl odrážet aktuální situaci.
Autoři se věnují řešení dvou problémů při zavádění BPM, které považují v souvislosti s tématem za nejdůležitější:
1. specifikace problému ze strany zadavatelů je pro IT nesrozumitelná a často se zásadně mění v čase implementace z důvodu nutnosti jeho dopracování. Nerespektuje se také výchozí stav IS anebo dokonce v zadání chybějí části procesů a informačních modelů.
2. příliš složitá, drahá a málo flexibilní správa dokumentace procesů a jejich implementace v IT způsobená nemožností automatizovaného převodu změn mezi výše uvedenými hlavními fázemi BPM.

Článek má následující strukturu:
a) - Jak získat správné zadání
b) - Implementace a správa
c) - Repozitář modelu procesů
Z jednotlivých částí vybírám a cituji:
ad a) autoři hovoří o dvou cestách ke "kontraktu" businessu s IT:
- "Byznys tak s IT uzavírá „kontrakt“. Čím lepší je zadání ze strany byznysu, tím lepší mohou být i služby na straně IT." Autoří uvádí dvě cesty jak se k takovému "kontraktu" dostat:
1. Postupně popisovat procesy, modely a metriky v jednotlivých obchodních doménách a takto dokumentované je zadávat k implementaci.
2. Adoptovat dostupný byznys model, který upravíme podle situace.
Přístup č. 2 považuje autor za výhodnější pro postupnou implementaci i tím, že umožňuje naplánování „roadmapy“ zavádění BPM na straně byznys zadavatelů bez nutnosti základních změn v průběhu implementace.
ad b) Autoři charakterizují proces implementace a správy takto:
"V centru veškerého dění je proces. V první fázi je proces navržen byznys architektem. Jsou definovány jednotlivé kroky a aktivity procesu a případně i podmínky větvení a cykly. Proces je dále ohodnocen z hlediska trvání jednotlivých kroků, požadavků na lidské zdroje, odhadovaných nákladů, četností realizace tohoto procesu a také požadavků na SLA technických
služeb. Ve zvolených uzlech procesu jsou stanoveny KPI pro klíčové parametry procesu, které budou v produkci sbírány, monitorovány a ze kterých se budou tvořit statistiky, jako podklad pro jejich vyhodnocování."
ad c) Význam repozitáře hodnoti autoři takto:
"Repozitář modelu se stává základním komunikačním rozhraním mezi byznysem a IT a zajišťuje zcela plynulý a 100% konzistentní přenos byznys požadavků do IT realizace. Díky tomu je přesně definována jak kompetence, tak i zodpovědnost jednotlivých rolí a nemůže při IT realizaci dojít k nebezpečně velkému odchýlení od původních byznys požadavků".
Na závěr autoři uvádí svoji zkušenost, podle které:
"... vhodným přístupem k nasazení BPM v organizaci může být výběr vhodného byznys modelu, který poslouží jako referenční „to be“ model, ke kterému bude řešení v jednotlivých přírůstcích konvergovat."
Článek je stručný, věcný, stojí za prostudování a určitě poslouží k zamyšlení.
Najdete ho na portálu Business World a dostanete se k němu využitím TOHOTO odkazu.