9.4.08

Řízení procesů versus procesní řízení ( V. Řepa )

Inovátoři jsou vesměs lidé netrpěliví. Nadšení pro změnu u nich působí často jako droga. Mnoho chyb vzniká tím, že spěchající inovátoři uznávají pouze detailní postupy inovace, připravené a odzkoušené metodiky, zatím co strategicko-taktické úvahy je znervózňují a první fáze inovačního cyklu by nejraději přeskočili. Marně se někdy snažím vysvětlit svým posluchačům ( zejména v kombinovaném studiu ), že právě proto, že jsem musel ve své někdejší funkci vedoucího podnikového výpočetního centra, řešit stovky praktických detailních problémů, zdůrazňuji význam promyšleného přístupu k cílům každého inovačního projektu. Právě proto si cením každé smysluplné úvahy, která dává šanci minimalizovat chyby zaviněné nedomyšleným rozhodováním ve výchozích fázích projektu. K takovým úvahám řadím text doc. V. Řepy, uveřejněný na stránkách BPMportálu.
Odpověď na otázku postavenou v záhlaví textu není podána srovnáním definic, což může někoho překvapit, případně i rozzlobit. Odpověď je „skryta“ ve vysvětlení několika základních otázek souvisejících s BPR.
Text má rozsah několika málo stránek, takže se s ním může každý seznámit v plném znění. Proto vybírám pouze několik citátů, které naznačují rovinu zkoumání problému:
Úvaha V. Řepy směřuje k odpovědi na zásadní otázku:
„JAK UČINIT FIRMU DOSTATEČNĚ PRUŽNOU, SCHOPNOU CELÝM SVÝM ORGANISMEM RYCHLE REAGOVAT NA NEUSTÁLÉ A PRINCIPIÁLNÍ ZMĚNY PROSTŘEDÍ - POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ, ALE I CHOVÁNÍ KONKURENCE?
A to principiálně, tedy tak, aby se konkurenční spirála stala, namísto hrozbou, z níž není úniku, hybnou silou rozvoje firmy?“
„ … mnoho firem začíná pracovat se svými podnikovými procesy formou jejich průběžného zlepšování. Tento přístup je založen na porozumění a měření stávajícího procesu a z toho přirozeně vyplynuvším podnětům k jeho zlepšování. Můžeme zde mluvit o jakémsi „přirozeném procesním přístupu“
„… od počátku devadesátých let desátého století minulého tisíciletí je zde zcela dominantním faktor, jenž potřebu zlepšovat podnikové procesy akceleruje až k nesnesitelnosti. Mluvím o technologii.“
„ … přestaneme v řízení firmy preferovat záležitosti statické a druhotné, … a namísto toho učiníme základem řízení firmy to, co je přímo podstatou jejího chování – přirozené řetězce vzájemně souvisejících činností – business procesy. Vše ostatní je tu proto, aby business procesy – tento naprostý základ fungování a řízení každé firmy – podporovalo, je jejich podporou, infrastrukturou, a to včetně tradičně preferované organizační struktury.“
„Je obtížné, spíše nemožné, stanovit jeden universální přístup, vhodný pro každého v každé situaci. Zkušenosti naopak ukázaly, že velkou výzvou je umět vybrat / vytvořit si metodu, která zajistí dosažení žádaných výsledků, jakož i umět ji v daných okolnostech dobře použít.“
Autor upozorňuje na potřebu respektování rozdílů v očekávání různých subjektů při inovaci procesů:
- Jak by měl proces vypadat?
- Jak chtějí zákazníci, aby vypadal?
- Jak chtějí zaměstnanci, aby vypadal?
- Jak vypadá u významných konkurentů?
- Jak ještě bychom mohli novou technologii využít?
„ … nemáme na výběr mezi radikálním reengineeringem a postupným zlepšováním. Nejedná se totiž o alternativy, ale o vzájemně se doplňující fáze vývojového cyklu organizace.“
V dalším textu autor zdůrazňuje dvě další kardinální otázky:
- JAK VYTVOŘIT PROCESNÍ OBRAZ FIRMY?
- KTERÉ ČINNOSTI A V JAKÝCH SOUVISLOSTECH POVAŽOVAT ZA PODSTATNÉ?“
„ … Jediným opravdu universálně platným a absolutním rozlišením procesů, které přímo sleduje základní smysl procesního řízení je pak klasifikace na procesy hlavní a podpůrné.“
„ … Ousourcing je … druhou stranou mince procesního řízení.“
Na závěr článku staví autor dvě důležité otázky, u nichž odkazuje na svoji knihu „Podnikové procesy“, která vyšla nedávno v 2. přepracovaném vydání. Jde o otázky:
- JAK VYPADÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROCESNĚ ŘÍZENÉ FIRMY?
- JAK MÁ BÝT POJAT JEJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM?
Plné znění článku doc. Václava Řepy najdete na portálu „BPMportal“. Na webové adrese: ZDE-ZDE