24.5.08

books.google.cz - cenný zdroj poznatků

Dovoluji si připomenout, že aplikace Google Book Search umožňuje vyhledávání v googlovské databázi knih. Při trošce štěstí objevíte náhled obálky, útržky textu a někdy dokonce celou knihu v elektronické podobě. Jako ukázku uvádím jeden z výstupů vyhledávání na téma "business process management". Google mi nabídl m.j. knihu autorů Johna Jenstona a Johana Nelise, vydanou v roce 2008 pod názvem "Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations". Uvádím kopii originální anotaci knihy a přehled dílčích témat, kterým jsou věnovány stránky s možností náhledu:
"Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations"provides organizational leadership with an understanding of Business Process Management and its benefits to an organization. This is an easy-to-use, easy-to-read guide that provides a practical framework, complete with a set of tools and techniques, to successfully implement Business Process Management projects. In addition, it features vital organizational perspectives that not only provide an overall view of BPM and the move towards a process-centric organization, but also reveal how to embed BPM within an organization to ensure a continuous business process improvement
culture. A proven step-by-step framework for the Business Process Management practitioner. Features practical tools, explanations, guidance and over 50 case studies to illustrate best practice. New edition includes checklists of all phases & steps, summaries of tools per phase, and an overview of business process trends."
Stránky s náhledem:
- How can we demystify business process management? process improvement, Burlton, iceberg
- Why is it important to improve business processes before automating them? business process improvement, Bill Gates, legacy systems
- Who should be involved in BPM? process architecture, BPM manager, process improvement
- How do you sell BPM technology to the organization ? business process, BPM technology, change management
- What are the critical implementation aspects for a BPM solution? Sogeti, BPM project organization, business processes
- The framework Process architecture, change management, business process improvement
- Guidelines on how to use the framework process architecture, BPM maturity, radar
- Organization strategy phase SWOT analysis, Performance prism, Organization strategy phase
- Process architecture phase enterprise architecture, eTOM, models Organization
- Launch pad phase stakeholders, Process Architecture, Launch pad phase
- Understand phase Understand phase, Innovate phase, processes
- Innovate phase activity-based costing, gap analysis, Innovate phase
- People phase gap analysis, capacity planning, performance management
- Develop phase SDLC, BPMN, XPDL
- Implement phase user acceptance testing, super users, Big Bang
- Realize value phase Realize value phase, Opportunity cost, expected value
- Sustainable performance phase feedforward, intranet, Kaizen
- Essentials introduction stakeholder analysis, stakeholder management, traditional project management
- People change management Don Argus, Michael Hammer, Mark Twain
- Leadership Transformational leadership, sphere of influence, leadership style
- BPM and the organization Delphi, Brad Power, service-oriented architectures
- Embedding BPM within the organization Chief Process Officer, CBPE, process owner
- Appendices tools and techniques Customer relationship management, Value proposition, leadership Customer intimacy - Process architecture phase risk analysis, Stakeholder analysis, Launch pad phase
- Understand phase Swim lanes, invoice, list of end-to-end
- Innovate phase Activity-based costing, capacity planning, Post-It notes
- Develop phase Business rules engine, business activity monitoring, document management system - People phase Stakeholder analysis, Capacity planning, Defined benefit details
- Realize value phase Benefits tracking matrix, achieve e.g., Realize value phase
- Sustainable performance phase Kaizen, business process outsource, business activity monitoring
- References and bibliography Sogeti Nederland, Business Process, van Steenbergen.
Takže neváhejte a využívejte obsah googlovské databáze knih:
http://books.google.cz/

Vydavatelé českých knih jsou hodně skoupí na náhledy, ale u zahraničních titulů je naděje na získání přístupu k velkému počtu náhledů a často i celých knih v elektronické podobě.

Životní cyklus úspěšného nasazení BPM (BW)

23.04.2007 opublikovali autoři Jiří Bíba a Jakub Dadák na stránkách měsíčníku Business World článek s výše uvedeným názvem. Rovnou řeknu co se mi  na článku nejvíce zamlouvá. Je to část nazvaná "Jak získat správné zadání", kterou uvádějí autoři slovy:
"Chceme-li zavést BPM v organizaci, potřebujeme mít obchodní procesy dokumentované na straně zadavatele, abychom s nimi mohli na straně IT pracovat. Jinými slovy, potřebujeme vytvořit takový popis procesů, kterému budou jednoduše rozumět obě dvě spolupracující strany".
Osnova článku je tato:
- Jak získaz správné zadání
- Implementace a správa
- Repozitář modelů procesu
- Závěr
Celý text je uveden následujícími myšlenkami:

"Přestože je nabídka softwarových řešení Business Process Managementu široká a mnohá řešení velmi kvalitní, v řadě případů se nedaří naplnit očekávání zadavatelů. Důvody vidíme ve dvou rovinách. Specifikace problému ze strany zadavatelů je pro IT nesrozumitelná a často se zásadně mění v čase implementace z důvodu nutnosti jeho dopracování. Nerespektuje se také výchozí stav IS anebo dokonce v zadání chybějí části procesů a informačních modelů.
Na druhé straně je to příliš složitá, drahá a málo flexibilní správa dokumentace procesů a jejich implementace v IT způsobená nemožností automatizovaného převodu změn mezi výše uvedenými hlavními fázemi BPM. Dále se budeme věnovat řešení těchto dvou problémů při zavádění BPM, přičemž neříkáme, že jich není více. Nicméně z našich zkušeností jsou tyto dva aspekty zavádění BPM v organizaci ty nejdůležitější. "

Text najdete na portálu Business World na TÉTO adrese.

Teorie a praxe BPM - článek v ITSystems

František Javorský a Martin Jurečka opublikovali v měsíčníku ITSystems článek pod výše uvedeným názvem. Na 4 stránkách se pokoušejí "přiblížit pohled a zkušenosti z oblasti BPM od jednoho z předních specialistů na tato řešení". Osnova článku je následující:
- Podnik a IT
- BPM - podnikové procesy s vizí
- BPM v praxi
-- analýza procesu
-- vykonávání procesu
-- monitorování procesu
-- optimalizace procesu
Závěr
Text je uveden v prvním dvojčísle 1-2/2008.

22.5.08

Aspekty integrace procesů, lidí a nástrojů

V jedné ze zpráv v tomto weblogu byl uveden odkaz na konferenci ICTM 2008. Konference proběhla úspěšně dne 14.5.2008. Několik přednášek bylo zajímavých i z hlediska tématu tohoto weblogu. Na prvním místě chci upozornit na přednášku Bc. Jiřího Skály, který pohovořil na téma „Aspekty integrace procesů, lidí a nástrojů“. V tištěném sborníku zabírá text přednášky plných 10 stran.
Osnova textu:
- nejčastější chyby v pojetí implementačního procesu,
- vymezení třech základních aspektů implementačního procesu,
- integrace lidí a procesů,
- integrace procesů a nástrojů,
- integrace lidí a nástrojů,
- závislosti jednotlivých aspektů,
- modelový příklad Ganttova diagramu implementačního projektu.
Konferenci věnuji ucelenou reportáž, kterou vystavím na stránkách AKA MONITORu na adrese:
www.akamonitor.cz/reportaze.htm

18.5.08

ÚSPĚCH - časopis API

API – Akademie Produktivity a Inovací, s.r.o. se považuje za centrum odbornosti a vzdělávání v oblasti průmyslového inženýrství. Takto je prezentována na webu.
Informace o API se dostala do tohoto odborného weblogu proto, že API je vydavatelem časopisu ÚSPĚCH, jehož aktuální číslo je plně věnováno problematice kontinuálního zlepšování procesů.
2 citáty z editoriálu aktuálního čísla:
- “Kontinuální zlepšování procesů je nevyhnutelnou aktivitou, do které by měli být zapojeni všichni pracovníci“.
- “Kaizen lze přeložit jako dlouhodobý proces změn k lepšímu.“
Otázky na které se aktuální číslo snaží dát odpovědi:
- Jak nastavit systém hodnocení zlepšovacích návrhů?
- Jak efektivně motivovat lidi?
- Proč to v japonských firmách funguje a u nás ne?
- Jak otevřít našim pracovníkům oči?
- Jak efektivně zlepšovat procesy?
Zde je výběr z obsahu čísla věnovaného zdokonalování procesů:
- Inovace, produktivita a vzdělávání u nás i ve světě
- Desatero neustálého zlepšování
- Levná automatizace = cesta k vyšší prod. a spolehlivosti
- Praktický příklad na KAIZEN projektu
- Zlepšování procesů ve společnosti Pilana Tools Knives
- Průmyslová modernizace – pilíř moderních systémů zlepšování procesů
- Zvyšování produktivity pomocí výrobních týmů
- Produktivita versus malé výrobní dávky
- Proč nefunguje systém zlepšování
- QUICK WIN WEEK – „nový vítr“ v Six sigma
- Audit: Celopodnikový systém zlepšování
Na stránku API vede ODKAZ :

a přímo na časopis ÚSPĚCH TENTO odkaz.

11.5.08

Risk Management in the BPM Lifecycle

Autory článku s výše uvedeným názvem jsou Michael zur Muehlen a Danny Ting-Yi Ho z Howe School of Technology Management, Stevens Institute of Technology.
Zabývají se problematikou rizika v BPM projektech - s respektováním fází životního cyklu projektu. Analyzují 4 strategie pro práci s riziky: avoid, mitigate, transfer, and accept. Věnují se i vztahu CoBITu a COSO k identifikovaným rizikům.
Nadpisy částí článku:
- Motivation
- Business Process Management
- Risks and Risk Management
- Common Taxonomies of Risk in Enterprise Projects
- Risks Specific to BPM Projects
- Other approaches to Risk Management: ERM and COBIT
- Summary and Outlook
Tabulky vložené do textu:
Table 1. Risk Management Strategies
Table 3. Examples for BPM-specific RisksTable
4. Risk ClassificationTable
5. Mapping of BPM Risk to Risk Classification.
Obrázky:
Fig. 1. Business Process Management Lifecycle
Figure 2. COSO Enterprise Risk Management Framework (left) and CobIT (right)
Celý článek v PDF souboru jsem připravil ke stažení na TÉTO adrese.

8.5.08

Konference SI 2008 již od 10. - 11. 6. 2008

Česká společnost pro systémovou integraci ( ČSSI ), společně s Katedrou informačních technologií a dalšími partnery, připravuje již 16. ročník mezinárodní konference Systémová integrace 2008. Konference se v průběhu let zařadila mezi nejvýznamnější odborné informatické akce v České republice. Letošní konference se uskuteční ve znamení tématu:
"Zvyšování výkonnosti podniků s využitím IT"
Přípravy
na konferenci můžeme sledovat na adrese:
http://si.vse.cz/
Podrobný a velmi zajímavý článek věnovaný konferenci si můžete přečíst například v květnovém čísle časopisu Business World. Autorem článku je prezident ČSSI prof. Jiří Voříšek.
Konferenci je věnováno i aktuální číslo časopisu "Systémová integrace".

BPM a SOA - výsledek průzkumu vztahu

Business Process Management a Service Oriented Architecture mají k sobě v moderních inovačních projektech stále blíž. Podmínkou úspěchu je správné chápání BPM a SOA (jednotlivě) a jejich vztahu. To se stalo předmětem průzkumu, který byl uzavřen zprávou, která je veřejně dostupná. Průzkum byl sponzorován WolfwebMethods/Software AG.
Autoři závěrečné zprávy: Paul Harmon a Celia Wolf
Anotace:This particular survey focuses on the current interest in Business Process Management Software and on the relationship between BPM Software and Service Oriented Architectures (SOA).
Respondenti:
This report is based on 348 responses, although in some cases some respondents didn’t answer specific questions, in which case the number of respondents represented in the related graphs can drop to 345. The respondents came from all around the world and we want to thank all those participants for taking the time to respond.
Osnova zprávy:
How Corporations Understand BPM Today
- The Meaning of BPM
- The Role of IT in BPM Initiatives
- BPM Software Products
- Companies That Don’t Currently Use a BPM Product
- Who Creates Business Process Applications
How Corporations Understand SOA Today
- How is SOA Understood
- SOA Governance
- Who Manages SOA Governance
BPM and SOA
- The Relationship Between BPM and SOA
- What Organizations Are Doing with BPM and SOA
Dva ze sady doporučujících závěrů zprávy:
- If you are considering acquiring a BPMS tool, you should determine how it supports SOA. Look especially for tools that support the lifecycle management of services.
- Thus, it is critical that business process professionals and IT people work together to plan how companies can best take advantage of the opportunities that are being created by BPMS and SOA products
PDF soubor o 28-mi stranách textu najdete ZDE-ZDE.

5.5.08

Konference ICTM 2008

Uskuteční se 14. května 2008 - ČVUT v Praze, FEL, Technická 2, Praha 6 - Dejvice. Posláním konference ICTM 2008 je postihnout základní aspekty integrace procesů, lidí a nástrojů řízení služeb informačních technologií. Jde o hledání odpovědi na otázku - jak dosáhnout a jaké cesty zvolit k naplnění principů implementace procesního řízení ICT.
V letošním roce jde o globální odborné fórum, na němž budou diskutovány zásadní teoretické i praktické aspekty řízení služeb ICT, jejich vývoj, návaznost na související obory a široké spektrum dalších otázek, které je nutné při návrhu a implementaci ITSM brát do úvahy.
Přehled témat, seznam přednášejících a další podrobnosti se dozvíte na
TÉTO adrese.

3.5.08

Zpráva o výsledcích průzkumu stavu BPM

Pod názvem „The State of Business Process Managment“, byl v únoru 2008 na portálu BPTrends.com publikován výsledek průzkumu stavu BPM, včetně informací o nejbližších záměrech respondentů do budoucnosti. Autory zprávy jsou: Paul Harmon a Celia Wolf. Cituji z jejich zprávy:
„This report summarizes information provided by 274 respondents who took a BPTrends survey in November and December of 2007. It analyzes the responses and it compares them with the responses provided by a similar group of 348 respondents who took a very similar survey in February of 2006.
In both cases, the respondents, who work in large, medium, and small companies, represent a broad cross section of industries from around the world. Given the size and diversity of the respondents, we believe this is the most comprehensive and representative overview of how organizations understand BPM, what BPM activities companies are currently engaged in, and what BPM activities companies are planning for the future.
Like other BPTrends Reports, this 2008 BPTrends report on the State of BPM is available FREE to all registered members of BPTrends. We hope this report will provide readers with insight into the kinds of BPM development efforts currently under way and the ways their own company’s BPM efforts compare with those of other companies.“
Pohled do struktury obsahu dvou nejzajímavějších kapitol pojednání, tj. na hodnocení aktuálního stavu a na výhled do budoucnosti:
Corporate BPM Activity Today
- The Existence and Location of BPM Groups
- Use of BPM Strategy and Planning Consultants
- The Use of Consultants at the Process/Project Level
- BPM Products and Services Currently Being Used
- Which Tools Were Most Valuable
- BPMS Tools Used
- What Business Process Initiatives Are Under Way Today

Plans for the Future
- BPM Products and Services Being Considered for the Coming Year
- Areas in Which Companies Will Be Active
- The Development of an Enterprise Process Architecture
- The Development of an Enterprise Performance Measurement System
- Coordinating Enterprise Process Change Efforts
- Coordinating Process Management Efforts
- Process Manager Training
- Balanced Scorecard
- Major Process Redesign Projects
- Redesign Projects Using OR Frameworks (SCOR, ITIL)
- Six Sigma Process Improvement Projects
- Major Process Automation Projects
- Process Analysis and Design Training (Non-Six Sigma)
- Lean Six Sigma Training
- The Development of Business Rule Systems
- The Development of BAM or Real-Time Monitoring Systems
Autoři doufají, že zpráva s výsledky průzkumu stavu BPM obohatí praktiky BPM o poznatky, které je budou inspirovat při budoucím vývoji v jejich organizacích.
Zpráva byla publikována s právem volného přístupu pro každého. Abych si usnadnil přístup k PDF souboru, vystavil jsem si ho
ZDE-ZDE.

Lidé v procesech řízení

Řadě technicky orientovaných odborníků z oblastí jako ICT, BPM a pod. se zdá téma personálního managementu nepříliš přitažlivým. Přesto jsou to nezřídka právě problémy z oblasti rozvoje a řízení lidí, jejichž řešení často rozhodne o tom, zda naše "technické snažení" v oblasti inovace pocesů, bude, či nebude smysluplné a úspěšné. Proto tato zpráva.
V roce 2007 byla na český knižní trh uvedena kniha týmu 4 autorů, vedeného prof. Ing. Růženou Petříkovou, CSc. Knihu vydal
Professional Publishing. Obsah knihy se týká komplexní problematiky, která má v období rozvoje informační a znalostní společnosti klíčový význam. Publikace je věnována aktuálním novinkám v oblasti rozvoje a řízení lidí. Volně navazuje na předchozí dvě publikace s pod­textem sociální, později pak znalostní dimenze jakosti. Autorský kolektiv pod vedením Růženy Petříkové v této knize projevil snahu reagovat na nejnovější podmínky, tj. na rostoucí vliv globalizace, zvyšující se mobilitu pracov­ních sil na evropském (i světovém) trhu práce, na nabídku dostupných možností využití nových metod, nástrojů a technik v naší současné ma­nažerské a podnikatelské praxi, ale i na dopady našeho vstupu do EU atd. Důraz je v knize kladen na rostoucí význam stěžejní podmínky úspěšnosti podnikání, kterou je úroveň znalostí a dovedností lidí - zaměstnanců, včetně optimální míry jejich sociální odpovědnosti, etické a morální vybavenosti. Autoři se snaží identifikovat nejvýznamnější pohledy v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, neboť lidé (lidské zdroje) se postupně stali a zůstanou i nadále jedním z výrazných faktorů konkurenceschopnosti nejen našich podniků. Moji původní recenzi najdete v rubrice RECENZE na TÉTO adrese.

2.5.08

Slovníček BPM na "BPM portálu"

Na BPM portálu www.procesy.cz byla zveřejněna nová verze slovníčku BPM, který došel zásadní přestavby. Nejde pouze o klasický výkladový slovníček, jednotlivá hesla vážou na témata v jednotlivých tématických rubrikách portálu. U jednotlivých hesel najdeme nyní nejen základní schéma příslušného pojmu, ale i odkaz na všechny další zdroje informací o tomto tématu na portálu. Autorský kolektiv odvedl velký kus práce. V záhlaví hesla je vždy uvedena definice pojmu, následuje používaná zkratka, odkaz na další informace v jednotlivých rubrikách a výklad pojmu. V poznámce jsou uvedeny případné sporné výklady, nesoulad v používání zkratek či jiná upřesnění. V levém sloupci příslušné stránky portálu je uveden abecední přehled všech použitých hesel s odkazem.
Zkvalitňování výkladového slovníčku pojmů není na BPM portálu záležitostí pouze vybraného kolektivu autorů. Na portálu běží na toto téma diskuze téměř nepřetržitě a nebude tomu zřejmě jinak i v budoucnu. Svědčí o tom otevření diskuse na jedno z témat měsíce, které bylo nazváno: "Pojmosloví a jeho význam v diskuzích". Diskuze bude zaměřena na doplnění slovníčku o výklad chybějícího důležitého pojmu, případně na doplnění nebo zpřesnění existujících hesel. BPM portál tím znovu potvrzuje, že myslí opravdu vážně svůj záměr na poskytování znalostního servisu pro BPM v ČR a SR.

SW nástroje pro BPM - cenné schema

Zajímavé schema zobrazující typy softwarových nástrojů využívaných BP praktiky. Kromě toho, že prezentuje kategorie sw nástrojů, naznačuje i jejich vazby.
Zdroj: Zpráva o výsledku průzkumu stavu a výhledu BPM, publikovaná v únoru 2008.
Autory jsou: Paul Harmon a Celia Wolf.
Adresa stránky se schematem - ZDE-ZDE.